Суд не може перевіряти законність дій і бездіяльності зборів уповноважених кооперативу

Дії/бездіяльність зборів уповноважених кооперативу, які згідно із законом і статутом віднесені до повноважень цієї самоврядної організації, є питанням їх внутрішньої (статутної) діяльності.

Верховний Суд України на засіданні Судової палати у цивільних справах 19 жовтня 2016 р. розглянув справу № 6-1002цс16 про скасування та визнання протиправними протоколів і рішень зборів щодо підвищення розмірів членських внесків, встановлення розміру цільового та пайового внеску.

При розгляді була сформована наступна правова позиція. Відповідно до статті 15 Закону України «Про кооперацію» у разі, коли з організаційних причин (через територіальне розміщення чи значну чисельність членів кооперативу) проведення загальних зборів членів кооперативу неможливе, статутом кооперативу може бути передбачено скликання зборів уповноважених кооперативу. Кількість членів кооперативу, які мають право делегувати уповноважених, та порядок делегування уповноважених для участі у зборах уповноважених визначаються статутом кооперативу. Загальні збори членів кооперативу правомочні вирішувати питання, якщо на них присутні більше половини його членів, а збори уповноважених – за наявності не менше двох третин уповноважених.

Кожен член кооперативу або уповноважений кооперативу має один голос, і це право не може бути передано іншій особі. Рішення загальних зборів членів (зборів уповноважених) кооперативу про прийняття, внесення змін до статуту, вступ до кооперативного об’єднання або вихід з нього та про реорганізацію або ліквідацію кооперативу вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 75% членів кооперативу, присутніх на загальних зборах кооперативу . З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів членів (уповноважених) кооперативу, присутніх на загальних зборах. Рішення загальних зборів членів (зборів уповноважених) кооперативу приймаються відповідно до його статуту відкритим або таємним голосуванням.

Згідно зі статтею 41 Закону № 1087-IV кооперативи та кооперативні об’єднання, які створено до набрання чинності цим Законом, зобов’язані протягом року з дня набрання ним чинності привести свої статути у відповідність з Законом. До приведення статутів у відповідність з цим Законом кооперативи та кооперативні об’єднання керуються положеннями діючих статутів у частині, що не суперечить цьому Закону.

У справі, що переглядається, відповідно до пунктів 19, 21 статуту ГБК «Теремки-1» в редакції від 18 червня 1997 року вищим органом управління кооперативу є загальні збори або конференція, а між зборами – правління, яке вирішує всі питання про його подальше членство, і питання, пов’язані з життєдіяльністю кооперативу. Загальні збори вважаються повноважними за умови участі не менше половини членів кооперативу, а у разі, якщо скликання загальних зборів ускладнено, для вирішення питань що відносяться до загальних зборів, можуть скликатися збори уповноважених.

Однак уповноважені представники ГБК були обрані на зборах власників боксів-стоянок кооперативу. Оскільки уповноважені не були обрані вищим органом управління кооперативу, яким, відповідно до статуту ГБК, є загальні збори, рішення зборів уповноважених кооперативу про виключення членів учасників кооперативу є таким, що прийняте неналежним органом управління.

Відповідно до статті 15 ЦК України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна людина має право на захист свого інтересу, який суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Статтею 16 ЦПК України визначено компетенцію судів щодо розгляду цивільних справ. Так, суди розглядають в порядку цивільного судочинства справи про захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин; інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами іншого судочинства. Однак, серед встановлених статтею 16 ЦК способів захисту цивільних прав та інтересів судом, не вказано такого способу захисту, як оскарження дій, рішень і повноважень кооперативу, які відповідно до закону, статуту об’єднання громадян віднесені до його внутрішньої компетенції, і оскарження таких дій не підлягає захисту в судовому порядку. У контексті обставин справи, зміст спірних правовідносин обмежується з’ясуванням правової природи дій та / або бездіяльності зборів уповноважених ГБК, які згідно із законом і статутом віднесені до повноважень цієї самоврядної організації і є питанням їх внутрішньої (статутний) діяльності.

Таким чином, на такі спірні правовідносини компетенція суду, відповідно до вимог статті 16 ЦК України, не поширюється, оскільки дані питання стосуються внутрішньо статутної діяльності цієї організації. Позивачі, відповідно до статті 38 Закону № 1087-IV, можуть звернутися до районної державної адміністрації, як до органу, який здійснює контроль за діяльністю ГБК про неправомірність діяльності органів управління цього кооперативу.

ВСУ задовольнив позов в частині вимоги визнання неправомірним виключення членів кооперативу зборами уповноважених і закрив провадження по іншим вимогам.


адвокат Богдан Черноуз

професійна юридична допомога : тел. 066-17-99-208